<този текст не играе, защото идва друг от Страници>

Реклама

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на Toneri.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на Toneri.bg

Осъществявайки достъп до уеб-страниците Toneri.bg, Вие трябва да приемете безусловно и без ограничения условията, изложени по-долу. Тези условия са обвързващи за всички потребители. Използването на този електронен магазин означава, че приемате тези условия. В противен случай Вие нямате право да използвате този интернет сайт.

Общите условия за ползване на Toneri.bg имат следното съдържание:

1. Дефиниции
2. Конфиденциалност и защита на личните данни
3. Изпълнение на поръчка
4. Промяна или отказ от поръчка
5. Връщане на стоки
6. Съдържание
7. Права и гаранции
8. Ограничение на отговорността
9. Препратки към сайтове на трети страни
10. Търговски марки
11. Промяна в условията за ползване

1. ДЕФИНИЦИИ

„САЙТ” е интернет сайт, състоящ се от всички уеб-страници от домейна Toneri.bg и неговите поддомейни.

„ПОТРЕБИТЕЛ” или „КЛИЕНТ” e лицето, което се е съгласило с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът Toneri.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ТЪРГОВЕЦ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока.

„ТЪРГОВЕЦ” е търговско дружество, което продава свои стоки чрез електронния магазин Toneri.bg. С него ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. „ТЪРГОВЕЦ” е търговското дружество "Ди Пи Ес - България" ЕООД с ЕИК 130780386; град София, ж.к.“Младост-1“, бл.145, вх.1; МОЛ Росен Димитров, което създава и поддържа ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и определя настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, при които се продават стоките. Дружеството има пълните права едностранно да променя съдържанието на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, цените, както и начините за достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от ПОТРЕБИТЕЛ заявка за покупка на един или повече продукти (стоки) чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ПОРЪЧКАТА може да бъде със статус „регистрирана”, „потвърдена”, „платена”, „изпратена”, „приключена” или „отменена”.

2. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Toneri.bg гарантира конфиденциалност на личните данни на своите КЛИЕНТИ, декларирайки, че те ще бъдат използвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общият регламент на ЕС относно обработването на лични данни).

Приемайки настоящите условия, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от ТЪРГОВЕЦА. За да направи ПОРЪЧКА КЛИЕНТЪТ предоставя доброволно следните лични данни:

  • име и фамилия;
  • адрес за доставка;
  • имейл адрес за контакт;
  • телефонен номер за контакт;

В допълнение за юридически лица, желаещи фактура също и:

  • наименование на ЮЛ;
  • адрес на регистрация;
  • МОЛ;
  • ЕИК или ИН по ЗДДС;

Съобразно Закона за защита на личните данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си лични данни, както и може да възрази срещу обработването на тези данни или срещу предоставянето им на трети лица, а също така и да поиска данните му да бъдат заличени. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да преглежда, допълва, променя или изтрива информацията от личния си профил. Toneri.bg не съхранява старите данни на КЛИЕНТИТЕ, веднъж след като те са били изтрити или променени.

ТЪРГОВЕЦЪТ използва събраните лични данни само за целите на доставка на стоки и предоставяне на услуги в полза на КЛИЕНТА или за всяка друга цел в съгласие с ЗЗЛД или за която е получил отделно съгласие.

Toneri.bg предоставя лични данни на трети страни, с които има договор (доставчици на куриерски услуги, на платежни/банкови услуги и др.) за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Лични данни се споделят само при условие, че третите страни имат задължението и възможността да осигурят адекватни им защита.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

Изпълнението на ПОРЪЧКАТА започва при запознаване с нея от страна на служител на Toneri.bg. Ако ПОРЪЧКАТА е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, то изпълнението ѝ ще започне съответно в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на ПОРЪЧКАТА и нейното изпълнение, КЛИЕНТЪТ заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

4. ПРОМЯНА ИЛИ ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

КЛИЕНТЪТ има правото да промени ПОРЪЧКАТА си или да се откаже от нея в рамките на един час в работен ден, считано от момента на регистрирането ѝ. При промяна на ПОРЪЧКАТА КЛИЕНТЪТ не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.

5. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

В срок от 14 дни след получаване, КЛИЕНТЪТ има право да върне закупената стока, при следните условия:

  • продуктите да бъдат с ненарушен външен вид (без наранявания, одрасквания, външни повреди);
  • продуктите да бъдат в пълната си окомплектация, включваща консумативи, аксесоари, документация, трайни носители, софтуер;
  • да не са правени опити за разглобяване на продуктите;
  • да не са на лице повреди, причинени от КЛИЕНТА поради невнимателно транспортиране, неправилна употреба или неспазване изискванията на производителя;
  • всички транспортни опаковки и предпазни фолиа да бъдат запазени и с ненарушена цялост и търговски вид;
  • всички консумативи и аксесоари, включени в комплекта на продуктите да бъдат неизползвани и с ненарушена цялост на оригиналните им опаковки;
  • заедно със стоката да бъдат предоставени оригиналната фактура и гаранционната карта, получени при закупуването;

Транспортните разходи за връщането на стоката до офис на Toneri.bg са за сметка на КЛИЕНТА.

6. СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържанието на САЙТА е собственост на ТЪРГОВЕЦА или други лица и организации. Съдържанието включва целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не се ограничава само до тях. Съдържанието е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦА освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате уеб-страниците Toneri.bg на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба.

Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и съдържанието без изрично писмено разрешение от ТЪРГОВЕЦА.

Позволено е използването на този САЙТ и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източника.

7. ПРАВА И ГАРАНЦИИ

Този САЙТ и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство, без никакви гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и други. ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира, че уеб-страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем.

Toneri.bg си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и без предварително уведомление.

Toneri.bg си запазва правото да променя информацията за продуктите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и техните цените по всяко време и без предварително уведомление.

ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този САЙТ за всеки, отвсякъде и по всяко време.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Използването на Toneri.bg е изцяло на Ваша отговорност. Нито ТЪРГОВЕЦЪТ, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този САЙТ, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него.

9. ПРЕПРАТКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

САЙТЪТ може да съдържа препратки към сайтове на трети страни, които са предоставени единствено за Ваше удобство. Toneri.bg не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че ТЪРГОВЕЦЪТ няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Връзката към чужд сайт не предполага, че Toneri.bg одобрява или гарантира сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

10. ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Споменатите в САЙТА термини и имена на продукти, компании и други могат да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този САЙТ не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦА или на собственика на марката.

11. ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Toneri.bg запазва правото си едностранно да променя тези условия за ползване на САЙТА по всяко време, чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознавате с актуалните условия за ползване, защото те са обвързващи за всички потребители.

Toneri.bg използва „бисквитки“ (cookies), които ни помагат да подобрим услугите си. Разглеждайки този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.     
Разбрах!